niedziela, 27 lutego 2011

OTWP Gotowe testy grupa I ( szkoła podstawowa ).

Gotowe testy do egzaminu pisemnego dla grupy I .

Pytania z testu pisemnego dla grupy I (szkoła podstawowa).
OTWP 
 
Prawidłowe odpowiedzi na niebiesko.

1. Do podręcznego sprzętu gaśniczego nie zaliczymy:
a) koca gaśniczego
b) hydronetki
c) prądownicy uniwersalnej
2. W jakiej minimalnej odległości od lasu, torfowiska, wrzosowiska można rozpalić ognisko:
a) 50 metrów
b) 100 metrów
c) 200 metrów

3. Najwyższą władzą w OSP jest:
a) Zarząd
b) Komisja rewizyjna
c) Walne zebranie członków

4. Ze względu na zagrożenie pożarowe, jakie stwarza benzyna, powinno się ją przechowywać w naczyniach:
a) szklanych
b) plastikowych
c) metalowych

5. Poszkodowany oparzony wymaga:
a) polania spirytusem na rany
b) bandażowania rany
c) chłodzenia rany wodą

6. Odznaka „Strażak Wzorowy” nadawana jest przez:
a) Komendanta Wojewódzkiego PSP
b) komendanta jednostki, do której należy strażak
c) Związek OSP RP

7. Kiedy obchodzone są Dni Ochrony Przeciwpożarowej?
a) w kwietniu
b) w lipcu
c) w maju

8. Litera C w symbolu samochodu gaśniczego GCBA oznacza, że:
a) jest to samochód zapewniający komfort jazdy
b) jest to samochód do gaszenia pożarów grupy C
c) jest to samochód gaśniczy ciężki

9. Co oznacza skrót ZOSP RP?
a) Zawody Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej
b) Zarząd Ochotniczej Straży Pływackiej Rzeczypospolitej Polskiej
c) Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej

10. Do wytwarzania piany ciężkiej służy:
a) wytwornica pianowa
b) generator piany
c) prądownica pianowa

11. Niezbędnym czynnikiem palenia się jest obecność:
a) tlenku węgla, drewna, zapałki
b) dwutlenku węgla, papieru, źródła ciepła
c) tlenu, źródła ciepła, materiału palnego

12. Litera B w symbolu samochodu gaśniczego GCBA oznacza, że:
a) jest to samochód posiadający zbiornik wodny
b) jest to samochód do gaszenia pożarów grupy B
c) jest to samochód bardzo bezpieczny

13. Szkoła Główna Służby Pożarniczej ma siedzibę:
a) w Krakowie
b) w Częstochowie
c) w Warszawie

14. Jaką grupę pożarów określa symbol A umieszczony na gaśnicy?
a) pożar gazów
b) pożar cieczy palnych lub materiałów topiących się
c) pożary ciał stałych głównie pochodzenia organicznego

15. Ile razy w roku należy usuwać zanieczyszczenia z przewodów dymowych od palenisk opalanych paliwem stałym (na przykład węglem) w budynku mieszkalnym?
a) co najmniej raz w miesiącu
b) co najmniej 4 razy
c) co najmniej 2 razy

16. Jaki jest najwyższy stopień w korpusie oficerów PSP?
a) starszy kapitan
b) generał brygadier
c) nadbrygadier

17. Odległość ustawienia sterty, stogu od lasów i terenów zadrzewionych powinna wynosić conajmniej:
a) 150 metrów
b) 100 metrów
c) 50 metrów

18. Jaki narząd jest najbardziej wrażliwy na niedotlenienie?
a) serce
b) nerki
c) mózg

19. Ile jest kategorii zagrożenia pożarowego lasu?
a) trzy
b) cztery
c) pięć

20. Budynki średniowysokie to budynki o wysokości:
a) od 12 do 25 metrów
b) od 25 do 55 metrów
c) ponad 55 metrów

21. Gdzie w Polsce znajdują się relikwie św. Floriana:
a) w Krakowie
b) w Gnieźnie
c) w Warszawie

22. Jakim symbolem oznaczany jest średni samochód pożarniczy:
a) nie posiada oznaczenia
b) C
c) L

23. Krwotok tętniczy tamujemy opatrunkiem:
a) foliowym
b) osłaniającym
c) uciskowym

24. Jaki gaz wydzielający się podczas pożaru stwarza zagrożenie zatrucia się:
a) wodór
b) tlen
c) tlenek węgla

25. Państwowa Straż Pożarna została utworzona:
a) w 1975 roku
b) w 1992 roku
b) w 1921 roku

26. Czy udzielenie pierwszej pomocy należy do obowiązku strażaka?
a) tak, jeżeli posiada wykształcenie średnie
b) tak
c) nie

27. Czy samochód GBAM posiada motopompę i autopompę?
a) nie
b) tak
c) może posiadać

28. Do gaszenia urządzeń elektrycznych użyjesz:
a) wody destylowanej
b) gaśnicy proszkowej
c) gaśnicy pianowej

29. Symbol W-75 oznacza:
a) wąż pożarniczy grubości 75 cm
b) wąż pożarniczy o średnicy 75 mm
c) wąż pożarniczy o długości 75 m

30. Strażacy do unieruchamiania złamań kończyn, podejrzeń złamań oraz zwichnięć używają najczęściej:
a) deski ratowniczej
b) szyny pneumatycznej
c) szyny typu Kramera
Pytania z testu pisemnego dla grupy I (szkoła podstawowa).
OTWP  - eliminacje  
 
1. Odznaka „Strażak Wzorowy” nadawana jest przez:
a) Komendanta Wojewódzkiego PSP
b) komendanta jednostki do której należy strażak
c) Związek OSP RP

2. Kiedy obchodzone są Dni Ochrony Przeciwpożarowej ?
a) w kwietniu
b) w lipcu
c) w maju
3. Wytwornica pianowa WP 2/75 służy do wytwarzania piany:
a) średniej
b) ciężkiej
c) lekkiej

4. Co oznacza skrót ZOSP RP?
a) Zawody Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej
b) Zarząd Ochotniczej Straży Pływackiej Rzeczypospolitej Polskiej
c) Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej

5. Do wytwarzania piany ciężkiej służy:
a) wytwornica pianowa
b) generator piany
c) prądownica pianowa

6. Niezbędnym czynnikiem palenia się jest obecność:
a) tlenku węgla
b) dwutlenku węgla
c) tlenu
7. Litera C w symbolu samochodu gaśniczego GCBA oznacza że:
a) jest to samochód zapewniający komfort jazdy
b) jest to samochód do gaszenia pożarów grupy C
c) jest to samochód gaśniczy ciężki


8. Szkoła Główna Służby Pożarniczej ma siedzibę w:
a) Krakowie
b) Częstochowie
c) Warszawie
9. Jaką grupę pożarów określa symbol B umieszczony na gaśnicy?
a) pożar gazów
b) pożar cieczy palnych lub materiałów topiących się
c) pożary ciał stałych głównie pochodzenia organicznego, przy spalaniu których obok innych zjawisk występuje zjawisko żarzenia

10. Ile razy w roku należy usuwać zanieczyszczenia z przewodów dymowych od palenisk opalanych paliwem stałym (na przykład węglem) w budynku mieszkalnym?
a) co najmniej raz w miesiącu
b) co najmniej 4 razy
c) co najmniej 2 razy

11. Jaki jest najwyższy stopień aspirancki w PSP.
a) aspirant sztabowy
b) starszy aspirant
c) aspirant

12. Odległość ustawienia sterty, stogu od lasów i terenów zadrzewionych powinna wynosić co najmniej:
a) 150 metrów
b) 100 metrów
c) 50 metrów

13. Czy dopuszcza się garażowanie ciągnika rolniczego (traktora) w budynku stodoły?
a) nie
b) tak, jeżeli czas postoju ciągnika w budynku nie przekracza 60 minut,
c) tak, jeżeli opróżniony jest w ciągniku zbiornik paliwa.

14. Pożary dzieli się w zależności od ich wielkości na:
a) A, B, C, D
b) mały, duży, bardzo duży
c) mały, średni, duży, bardzo duży

15. Budynki wysokościowe to budynki o wysokości:
a) od 12 do 25 metrów
b) od 25 do 55 metrów
c) ponad 55 metrów

16. Gdzie w Polsce znajdują się relikwie św. Floriana:
a) w Krakowie
b) w Gnieźnie
c) w Warszawie

17. Jakie oznaczenie średni samochód pożarniczy:
a) nie posiada oznaczenia
b) C
c) L

18. Krwotok tętniczy tamujemy opatrunkiem:
a) foliowym
b) osłaniającym
c) uciskowym

19. Jaki gaz wydzielający się podczas pożaru stwarza zagrożenie zatrucia się:
a) wodór
b) tlen
c) tlenek węgla

20. Jakich urządzeń strażacy używają do uwalniania osób zakleszczonych w wypadkach drogowych?
a) toporków strażackich
b) pił do cięcia drewna
c) narzędzi hydraulicznych

21. Czy udzielenie pierwszej pomocy należy do obowiązku strażaka ?
a) tak, jeżeli posiada wykształcenie średnie
b) tak
c) nie

22. Czy samochód GBAM posiada motopompę i autopompę?
a) nie
b) tak
c) może posiadać

23. Ochotnicze straże pożarne są:
a) stowarzyszeniami
b) organami administracji rządowej
c) jednostkami organizacyjnymi PSP

24. Symbol W-52 oznacza:
a) wąż pożarniczy grubości 52 cm
b) wąż pożarniczy o średnicy 52 mm
c) wąż pożarniczy o długości 52 m

25. Najwyższą władzą w OSP jest:
a) walne zebranie członków
b) prezes
c) zarząd

26. Strażacy do unieruchamiania złamań kończyn, podejrzeń złamań oraz zwichnięć używają najczęściej:
a) deski ratowniczej
b) szyny pneumatycznej
c) szyny typu Kramera

27. Centralne Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach powstało w:
a) 1967 roku
b) 1975 roku
c) 1971 roku

28. W czasie występowania dużego zagrożenia pożarowego okresowy zakaz wstępu do lasu wprowadza:
a) komendant powiatowy PSP lub komendant miejski PSP
b) nadleśniczy
c) starosta

29. Jaki narząd jest najbardziej wrażliwy na niedotlenienie?
a) serce
b) nerki
c) mózgPytania z testu pisemnego dla grupy I (szkoła podstawowa).
OTWP  
 
1. Kto jest nazywany pionierem polskiego pożarnictwa?a) Józef Tuliszkowski
b) Bolesław Chomicz
c) Waldemar Pawlak
 
2. Co oznacza skrót ZOSP RP?
a) Zawody Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej
b) Zarząd Ochotniczej Służby Ratowniczej Rzeczypospolitej Polskiej
c) Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej
 
3. Pierwszą analizę stanu zagrożenia pożarowego w Polsce zawarto w słynnym dziele Andrzeja Frycz Modrzewskiego „O naprawie Rzeczypospolitej” wydanym w roku:
a) 1500
b) 1551
c) 1651
 
4. W którym roku harcerskie drużyny pożarnicze przekształcono w harcerskie oddziały pożarne?
a) w 1926
b) w 1936
c) w 1946
 
5. Zawodnikami w Młodzieżowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych według regulaminu CTIF są dziewczęta i chłopcy w wieku:
a) 8 -15 lat
b) 12-16 lat
c) 16-18 lat
 
6. Pierwszy ogólnopaństwowy zjazd delegatów straży pożarnej w Polsce w Warszawie odbył się:a) w 1921 roku
b) w 1923 roku
c) w 1946 roku
 
7. Strażackie akcje dywersyjne prowadzone podczas II wojny światowej przez Oddział Wojskowy „Skała” były prowadzone pod kryptonimem:a) „Gaśnica”
b) „Pożar”
c) „Bosak”
 
8. Jednostką organizacyjną Państwowej Straży Pożarnej w Białej Podlaskiej jest:
a) Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Białej Podlaskiej
b) Komenda Rejonowa Państwowej Straży Pożarnej w Białej Podlaskiej
c) Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Białej Podlaskiej
 
9. Do wytwarzania piany ciężkiej służy:
a) wytwornica pianowa
b) generator piany
c) prądownica pianowa
 
10. Na terenie wiejskim szerokość drogi pożarowej powinna wynosić a) 3 metry
b) 3,5 metry
c) 4 metry
 
11. Do gaśnic powinien być zapewniony dostęp o szerokości co najmniej:
a) 0,5 metra 
b) 1,0 metr
c) 1,5 metra
 
12. Hydranty wewnętrzne służą do :
a) gaszenia pożaru w budynku przez straż pożarną
b) gaszenia pożaru w obiekcie przez użytkowników obiektu
c) zasilania w wodę stałych urządzeń gaśniczych
 
13. Hydranty zewnętrzne służą do:a) gaszenia pożaru na terenie przyległym przez straż pożarną
b) gaszenia pożaru w obiekcie przez użytkownika obiektu
c) gaszenia pożaru i zasilania w wodę stałych urządzeń gaśniczych
 
14. Minimalną jednostką masy środka gaśniczego zawartego w gaśnicach przypadającą na każde 100 metrów kwadratowych powierzchni strefy pożarowej jest:
a) 1 kg (lub 1 decymetr sześcienny)
b) 2 kg (lub 2 decymetr sześcienny)
c) 2 kg (lub 3 decymetr sześcienny)
 
15. Ile razy w roku należy usuwać zanieczyszczenia z przewodów dymowych od palenisk opalanych paliwem stałym (na przykład węglem) w budynku mieszkalnym?
a) co najmniej 2 razy 
b) co najmniej 4 razy
c) co najmniej raz w miesiącu
 
16. Odległość ustawienia sterty od budynku wykonanego z materiałów palnych powinna wynosić co najmniej:
a) 20 m
b) 30 m
c) 50 m
 
17.Odległość ustawienia sterty, stogu od lasów i terenów zadrzewionych powinna wynosić co najmniej:
a) 50 m
b) 100 m
c) 150 m
 
18. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu należy stosować w strefach pożarowych:
a) o kubaturze przekraczającej 1500 metrów sześciennych
b) o powierzchni przekraczającej 1800 metrów kwadratowychc) o kubaturze przekraczającej 1000 metrów sześciennych
 
19. Temperatura pomieszczeń, w których instaluje się butle z gazem propan-butan nie może przekraczać :
a) 25 stopni Celsjusza
b) 35 stopni Celsjusza
c) 45 stopni Celsjusza
 
20. Do kategorii zagrożenia ludzi ZL V zaliczamy:a) hotel
b) budynek biurowy
c) przedszkole
 
21. Zgodnie z przepisami rozpalanie ognisk jest zabronione w odległości od
budynków mniejszej niż:
a) 5 m
b) 10 m
c) 20 m
 
22. Według przepisów techniczno-budowlanych symbol PM oznacza:
a) budynki mieszkalne
b) użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego
c) budynki produkcyjne i magazynowe
 
23. Ile jest stopni zagrożenia pożarowego lasu ?
a) trzy 
b) cztery
c) pięć
 
24. Hydranty wewnętrzne mogą być wielkości:
a) 15 i 20 
b) 25 i 52
c) 75 i 100
 
25. Dwie gwiazdki bez otoku na naramienniku, oznaczają stopień służbowy w Państwowej Straży Pożarnej :
a) starszego aspiranta 
b) młodszego kapitana
c) aspiranta
 
26. Ile jest kategorii zagrożenia pożarowego lasu? a) trzy
b) cztery
c) pięć
 
27. Niezbędnym czynnikiem palenia się jest obecność:
a) tlenku węgla
b) dwutlenku węgla
c) tlenu
 
28. Litera C w symbolu samochodu gaśniczego GCBA oznacza że:
a) jest to samochód zapewniający komfort jazdy
b) jest to samochód do gaszenia pożarów grupy C
c) jest to samochód gaśniczy ciężki
 
29. Szkoła Główna Służby Pożarniczej ma siedzibę w:
a) Krakowie
b) Częstochowie
c) Warszawie
 
30. Jaką grupę pożarów określa symbol B umieszczony na gaśnicy.
a) pożary ciał stałych głównie pochodzenia organicznego, przy spalaniu których obok innych zjawisk występuje zjawisko żarzenia
b) pożar cieczy palnych lub materiałów topiących się
c) pożar gazów